O6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

คำสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๑๕๖๐

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้มาตรการการศึกษาประถมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕