Home / คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระเพลิง

*************

นายกิตติ  ปักครึก

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานคณะกรรมการ

 

นายเส็ง  นวลศรี

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ

นายจิรภัทร  ปักครึก

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ

นายสามารถ  ปักครึก

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ

นายปิติภัทร  โตชมภู

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ

นายจักรริน  เป้าต้น

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ

นางพร  มณีคำ

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ

นายวิชัย  ครพิรุณ

ตำแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการ

นายพิชัย  นิยมศิษธิ์

ตำแหน่งผู้แทนองค์กรชุมชน  เป็นกรรมการ

นางสำรวย  พรจำนง

ตำแหน่งผู้แทนผู้ปกครอง  เป็นกรรมการ

นางสมบูรณ์  รักษาภักดี

ตำแหน่งผู้แทนศิษย์เก่า  เป็นกรรมการ

นายประสิทธิ์  อยู่เย็น

ตำแหน่งผู้แทนองค์กรศาสนา  เป็นกรรมการ

นายสำเร็จ  สารีคาร

ตำแหน่งผู้แทนองค์กรศาสนา  เป็นกรรมการ

นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งผู้แทนครู เป็นกรรมการ

นางมณี  มั่งคั่ง

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง  เป็นกรรมการและเลขานุการ