Home / สายชั้นมัธยมศึกษา

สายชั้นมัธยมศึกษา

นายนัฏฐพงษ์  สุทธิกุล

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

ครูประจำชั้น ม.2/2


 

นางสุพัตรา  ลอมไธสง

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม.3/1

นางอาตรีนา  จันทร์เนย

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

ครูประจำชั้น ม. 3/2

นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม. 1/1

นางชลดา  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม. 1/1

นายยุทธศาสตร์  แพไธสง

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ม. 2/2

สิบเอกฐากูร  กองไชย

ตำแหน่งครู  ชำนาญการ

ครูประจำชั้น ม.2/1

นางสาวปริศนา  แจ่มใส

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ม. 1/2