Home / สายชั้นมัธยมศึกษา

สายชั้นมัธยมศึกษา

นางสุพัตรา  ลอมไธสง

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้น

ครูประจำชั้น ม.2/1

นางอาตรีนา  จันทร์เนย

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม. 2/2

นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม. 1/2

นางชลดา  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม. 3/1

นางสาวปริศนา  แจ่มใส

ตำแหน่งครู คศ.1

ครูประจำชั้น ม. 3/2

สิบเอกฐากูร  กองไชย

ตำแหน่งครู  ชำนาญการ

ครูประจำชั้น ม.1/1