Home / สายชั้นประถมศึกษา

สายชั้นประถมศึกษา

นางชุลีมา  ลีรส

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

ครูประจำชั้น ป.3


 

 

นางสาวรัตนี มณีคำ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 1/1

นายอำพล  กำไลเงิน

ตำแหน่งครู  พนักงานราชการ

ครูประจำชั้น ป. 1/2

นางสาวฐิติยาภรณ์ โกสูงเนิน

ตำแหน่งครู 

ครูประจำชั้น ป. 2/2

 

นางสาวไพริน สีมาชัย  

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้น ป. 2/1

นางกันหา  ภูชมศรี

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 4/1

นางสาวมัลลิกา  บุญจ้อย

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 4/2

นางสาวจันทรมาศ  จิตรสม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 5/1

นางสาวสุภาพร  สุคนธมัธ

ตำแหน่งครู คศ.1

ครูประจำชั้น ป. 5/2

นางสาวประภาพรรณ  ศรีเลา

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ป. 6/1

นายราเชนทร์  มีพงค์

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ป. 6/2

 

นายวชิระ  สุทารส

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 2/1