Home / สายชั้นประถมศึกษา

สายชั้นประถมศึกษา

นางชุลีมา  ลีรส

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

ครูประจำชั้น ป.3/2


 

นายปฏิภาณ  ด้วงบู่

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 1/2

นายอำพล  กำไลเงิน

ตำแหน่งครู  พนักงานราชการ

ครูประจำชั้น ป. 1/1

นางกันหา  ภูชมศรี

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 6/1

นางสาวมัลลิกา  บุญจ้อย

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 6/2

นางสาวประภาพรรณ  ศรีเลา

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ป. 5/1

นายราเชนทร์  มีพงค์

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ป. 5/2

นางสาวจันทรมาศ  จิตรสม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 4/1

นางสาวสุภาพร  สุคนธมัธ

ตำแหน่งครู คศ.1

ครูประจำชั้น ป. 4/2

ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ สุภาวงษ์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 5/2

นางสาวฐิติยาภรณ์ โกสูงเนิน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 2

 

นางจันทิมา  กำลังเร่ง

ตำแหน่งครู คศ. 1

ครูประจำชั้น ป. 3/1