Home / งานบริหารวิชาการ

งานบริหารวิชาการ

นายราเชนทร์  มีพงศ์

ตำแหน่งครู  คศ.1

ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

 

คณะครูโรงเรียนบ้านพระเพลิงทุกคนปฏิบัติงานวิชาการ