Home / งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


 

 

นางจารุวรรณ  หาญนาแซง

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

สิบเอกฐากูร  กองไชย

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

นายนัฏฐพงษ์  สุทธิกุล

ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

นายอำพล  กำไลเงิน

ตำแหน่งครู พนักงานราชการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ

ตำแหน่งครู ธุรการ

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ