Home / งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


 

 

นางจารุวรรณ  หาญนาแซง

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

สิบเอกฐากูร  กองไชย

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

นายอำพล  กำไลเงิน

ตำแหน่งครู พนักงานราชการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ

ตำแหน่งครู ธุรการ

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ