Home / งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นายนิวัฒน์  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู 

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


 

 

นางจารุวรรณ  หาญนาแซง

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

สิบเอกฐากูร  กองไชย

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

นายอำพล  กำไลเงิน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ

ตำแหน่ง ครูธุรการ

ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ