Home / งานบริหารการเงิน

งานบริหารการเงิน

นางอาตรีนา  อุ่นเรือน

ตำแหน่งครู

วิทฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารงานการเงิน


 

 

นางอัฉราภรณ์  นาคแกม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ปฏิบัติงานการเงิน

นางสาวสุภาพร  สุคนธมัต

ตำแหน่ง ครู คศ.1

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางจันทิมา  กำลังเร่ง

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ