Home / สายชั้นปฐมวัย

สายชั้นปฐมวัย

นางจารุวรรณ  หาญนาแซง

ตำแหน่งครู ชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

ครูประจำชั้น อนุบาล 2

 

 

 

นางสาวปรียาภรณ์  กันหา

ตำแหน่งครู  ชำนาญการ

ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอัฉราภรณ์  นาคแกม

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2