Home / งานบริหารบุคคล

งานบริหารบุคคล

นางกัญหา ภูชมศรี

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารบุคคล


 

นางชลดา  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานบริหารบุคคล

นางสาวปรียาภรณ์  กันหา

ตำแหน่งครู  ชำนาญการ

ปฏิบัติงานบริหารบุคคล