Home / งานบริหารบุคคล

งานบริหารบุคคล

นางกัญหา ภูชมศรี

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารบุคคล


 

นางชลดา  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู 

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานบริหารบุคคล

นางสาวฐิติยาภรณ์  โกสูงเนิน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ปฏิบัติงานบริหารบุคคล