Home / งานบริหารบุคคล

งานบริหารบุคคล

นางกัญหา ภูชมศรี

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานหัวหน้างานบริหารบุคคล


 

นางชลดา  แตงชัยภูมิ

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานบริหารบุคคล

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐิติยาภรณ์  โกสูงเนิน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ปฏิบัติงานบริหารบุคคล