Home / ฐานเห็ด / ทำที่เพาะเห็ด

ทำที่เพาะเห็ด

fff

โรงเรียนบ้านพระเพลิง

วันที่  27  มีนาคม  2558

โรงเรียนบ้านพระเพลิง ได้เริ่มก่อตั้งฐานเศรษฐกิจเพิ่มคือ    ฐานเห็ด 

DSC04572

DSC04573

About admin

Check Also

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพระเพลิง

ฐานการเปลี่ยนขย …