Home / แนะนำพระเพลิง / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระเพลิง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.2513  ซึ่งชุมชนร่วมกันบริจาคพื้นที่ให้โรงเรียน 27 ไร่ มีอาคารไม้ชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียน ขณะนั้นโรงเรียนบ้านพระเพลิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 12  บ้านพระเพลิง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จัดชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.4  มีนักเรียน  48  คน มีครูทำการสอน 2 คน คือ นายประภัทร์  พนมเชื้อ เป็นครูใหญ่ และ นายเถลิง กลมเหลาเป็นครูสายผู้สอน ต่อมานายประภัทร  พนมเชื้อ ย้ายจากโรงเรียนบ้านพระเพลิง นายเถลิง  กลมเหลา จึงได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แทน โดยมีสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน ดังนี้

ปีพ.ศ.2515 ได้บ้านพักครู 1 หลังแบบกรมสามัญ /2   1 หลัง

ปีพ.ศ.2518 ได้อาคารเรียนแบบป.1 ข 1 หลัง 4 ห้องเรียนเปิดทำการสอนถึงป.7 ได้บ้านพักครูแบบกรมสามัญ /2 2 หลัง

ปีพ.ศ.2519 ได้บ้านพักครู 1 หลังแบบกรมสามัญ/2 1หลัง

ปีพ.ศ.2521 ได้อาคารเรียนแบบป.1 ก 1 หลัง  4 ห้องเรียน

ปีพ.ศ.2522  ได้อาคารเรียนแบบป.1 ก 1 หลัง 4 ห้องเรียน

ปีพ.ศ.2523  ได้อาคารอเนกประสงค์  (โรงฝึกงาน) แบบกรมสามัญ 312  1 หลัง

ปีพ.ศ.2525  ได้อาคารเรียนแบบป.1 ก 1 หลัง  4 ห้องเรียน

และใน   ปีพ.ศ.2526   นายเถลิง กลมเหลา ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านภูมิ่ง ทางราชการแต่งตั้ง

นายวัลลภ  ภูมิเขต  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน เมื่อปี พ.ศ.  2526 โดยมีสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน ดังนี้

ปีพ.ศ.2531  ได้บ้านพักภารโรงแบบ  สปช.304/28  1  หลัง

ปีพ.ศ.2535  ได้อาคารเรียนแบบสปช.101/26  จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน และแบบสปช.105/29 จำนวน  1 หลัง 4 ห้องเรียนและในปี พ.ศ. 2535  ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 นายวัลลภ ภูมิเขต  ได้รับคำสั่งจาก สปอ. เขาฉกรรจ์ให้ไปช่วยราชการที่สปอ. เขาฉกรรจ์โดยมี นางมณี  มั่งคั่ง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2544  นายสุรศักดิ์ นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากระบาก มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง และวันที่  5  กรกฎาคม 2545  นายสุรศักดิ์ นาคสมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง จนถึงวันที่  16  เมษายน  2550

วันที่ 16  เมษายน 2550 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต1 ที่ 162/2550 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2550   แต่งตั้งให้นางมณี  มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระราม  ให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง จนถึง 30 กันยายน 2564 (เกษียณอายุราชการ) และได้สร้างผลงานไว้ดังนี้

ปี พ.ศ.2550  ได้สร้างเวทีหน้าเสาธง ฐานพระพุทธรูป  กว้าง  12  เมตร  ยาว  17.50 เมตร  ราคา  70,000บาท จากงบฯบริจาค

ปี พ.ศ.2551-2554 ได้สร้างรั้วรอบโรงเรียน ล้อมรอบบริเวณ  27  ไร่ ราคา 650,000  บาท จากงบฯบริจาค

ปี พ.ศ.2552  ได้สร้างถนนคอนกรีตรูปตัวยู  กว้าง 5 เมตร ยาว  325   เมตร ราคา 816,000 จากงบฯอบจ.

ปี พ.ศ.2552-2553  ได้สร้างอาคารห้องเก็บของและที่เผ่าขยะ  ราคา  200,000  บาท จากงบฯบริจาค

ปีพ.ศ.2553  ได้สร้างบ้านพักครูที่ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้  2 ฐานการเรียนรู้  2  หลัง คือบ้านชาวนา  และบ้านผัก  ราคา  250,000  บาท  จากงบเงินอุดหนุนและเงินบริจาค

ปีพ.ศ.2553  ได้อาคารหอประชุมแบบสปช.100/27  1 หลังราคา  5,779,400  บาท จากงบฯ สพฐ.

ปีพ.ศ.2553  ได้อาคารศูนย์ฝึกอาชีพแบบสปช.203/26  1 หลังได้ถนนซิเมนต์กว้าง 3 เมตร ยาว 36  เมตร  ได้ลานซิเมนต์รอบเสาธงกว้าง  31  เมตร  ยาว   46  เมตร ได้ร่องระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล

ราคา  2,680,000  บาทจากงบฯโรงเรียนดีประจำตำบล

ปี พ.ศ.2553  ได้ซ่อมแซมอาคารป.1ก ที่ใช้สอน ป.5-6 จากงบฯประสพภัย  810,000  บาท จากสพฐ.

ปีพ.ศ.2554 ได้สร้างฐานการเรียนรู้ การเรียนกบและการเลี้ยงปลา  จำนวน 1  ฐานเป็นเงิน  30,000  บาท

จากงบบริจาคและแรงงานชาวบ้านหมู่ที่ 12  ตำบลพระเพลิง

ปี พ.ศ.2554  ได้สร้างถนนทางเดินเข้าโรงเรียน กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารชั้นเดียว ป.1 ข เป็นอาคาร 2 ชั้น  ได้ลานซิเมนต์จอดรถเด็กนักเรียนด้านหลังอาคาร ป.5-6 ราคา  2,000,000  บาทจากงบฯโรงเรียนดี

ปี พ.ศ.2554  ได้สร้างฐานการเรียนรู้ฐานไผ่  จำนวน 1 หลัง  ราคา  50,000  บาท  จากงบฯเงินอุดหนุนและเงินบริจาค

ปี พ.ศ.2555  ได้สร้างถนนเศรษฐกิจพอเพียง  ราคา  1,940,000 บาท จากงบฯอบจ.

ปี พ.ศ.2555   ได้สร้างอาคารอนุบาล  4 ห้องเรียน ต่อเติมจากอาคาร ป.1 ข  ราคา  1,500,000  บาท จากเงินบริจาค

ปี พ.ศ.2555   ได้สร้างบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง อยู่ในฐานไม้ประดับ 1 หลัง อยู่ด้านนอกริมรั้วติดหมู่ที่ 2

ได้จากงบเงินอุดหนุนและเงินบริจาคและกำลังแรงงานของหมู่ที่ 1,2,และ14  ตำบลพระเพลิง มาช่วยกันทำจนแล้วเสร็จราคา  200,000  บาท

ปี พ.ศ. 2555  ได้สร้างฐานพระพุทธรูป  ด้านหน้าโรงเรียน  ราคา  55,000  บาท  จากงบฯเงินอุดหนุนและเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและชุมชน

ปี พ.ศ. 2555 ได้สร้างฐานการเรียนรู้ คนมีน้ำยา  เลี้ยงหมู  ปุ๋ย  เผ่าถ่าน  ราคา  150,000  บาท  จากงบเงินอุดหนุนและเงินบริจาค

ปี พ.ศ. 2556  ได้ต่อเติมอาคารอำนวยการเป็นห้อง USO NET ราคา 140,000 บาท  จากงบห้อง USO NET

ปี พ.ศ.2556 ได้ต่อระเบียงอาคารอำนวยการด้านหน้า  ราคา 75,000  บาท จากงบสวัสดิการฯ ในโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2557 ได้ปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

ราคา 112,000 บาท จากงบเงินอุดหนุนและเงินบริจาค

ปี พ.ศ. 2557 ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และปูกระเบื้องเวทีหน้าเสาธง ราคา 50,000 บาท  จากงบเงินอุดหนุนและเงินบริจาค

ปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างโรงจอดรถ ราคา 150,000 บาท จากงบเงินอุดหนุนและเงินบริจาค

ปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างเล้าเป็ด ราคา 35,000 บาท  จากงบเงินอุดหนุนและเงินบริจาค

ปี พ.ศ. 2558 ได้บ่อน้ำบาดาลพร้อมอาคารติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลก ราคา  1,200,000 บาท  จากงบสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง

ปี พ.ศ. 2558 ได้ปูกระเบื้องโรงอาหารและลานธรรม ราคา 482,238 บาท  จากงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

ปี พ.ศ. 2558 สร้างสหกรณ์และบริษัทสร้างการดี ราคา 200,000 บาท จากงบบริจาคและอุดหนุนบางส่วน

ปี พ.ศ. 2558 สร้างบ้านพักครูจำนวน  4 หลัง  ราคา 150,000 บาท  จากงบบริจาคและอุดหนุนบางส่วน

ปี พ.ศ. 2558 ทำระเบียงหน้าอาคาร ป.5-6 พร้อมชั้นวางรองเท้า  ราคา 30,000 จากงบบริจาคและอุดหนุนบางส่วน

ปี พ.ศ. 2558 ปรับปรุงโรงอาหารด้านครัว  ราคา 85,000 บาท  จากงบกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุน

ปี พ.ศ. 2559 ได้สร้างสนามฟุตซอล   ราคา   2,453,000  บาท   จากงบอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี พ.ศ.2564 ผอ.ศักรินทร์ มะปรางอ่อน ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เสียชีวิต เมื่อ 9 พ.ค.2565

ปัจจุบัน นางสาวดวงเดือน สายทน รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา

โรงเรียนบ้านพระเพลิง มีนักเรียนทั้งหมด 470 คน ครูและบุคลากร 22 คน  ผู้บริหาร 2 คน ครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 1 คน และลูกจ้าง 4 คน

สภาพของชุมชน

สภาพของชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านพระเพลิง มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บนที่ดินของตนเองที่ได้มาจากการจับจองบนที่ดินที่ว่างเปล่าที่

ไม่มีเอกสารสิทธิ์ของรัฐบาลและประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในชุมชนของโรงเรียนอพยพและย้ายมาจากชุมชนอื่นทั้งใกล้และไกลจากท้องถิ่นที่มาตั้งหลักฐานในปัจจุบันประมาณ  40  ถึง  50  ปี  จึงทำให้ขาดสภาพการมีวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนในตำบลพระเพลิง  แต่จะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากถิ่นที่ตนอพยพมา  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน

About admin

Check Also

ประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ รอบที่ 1

Facebook iconFa …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น