สหกรณ์ร้านค้า

1.ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า 2.ใบเพิ่มหุ้น 3.ใบเถอนหุ้น 4.บัญชีรายวัน 5.บัญชียอดซื้อสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า 6.ใบส่งเงินค่าขายสินค้าประจำวัน 7.ใบตรวจนับสินค้าคงเหลือ 8.สรุปงบกำไรขาดทุน สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านพระเพลิง 9.บัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน 10.บัญชีปันผลยอดการซื้อสินค้า ประจำปี 11.บัญชีปันผลตามยอดถือหุ้น ประจำปี

About admin

Check Also

กิจกรรมวันลอยกระทง

นางชรินรัตน์ เด …