Home / บรรยากาศการสอน

บรรยากาศการสอน

บรรยากาศการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ดูครูเปิดกองลูกเสือ

15มิ.ยบ.60 ดูครูเปิดกองลูกเสือ

Read More »

นักเรียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยี

Read More »