Home / ฐานชาวนา

ฐานชาวนา

ฐานชาวนา

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพระเพลิง

ฐานการเปลี่ยนขยะ ฐานการเพาะเห็ด ฐานการเลี้ยงหมู ฐา …

Read More »

ครูพานักเรียนดำนาในฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานชาวนา

Read More »

เกี่ยวข้าวในฐานเศรษฐกิจหลังโรงเรียน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนเรียนรู้ฐานเศ …

Read More »

วิดีทัศน์ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

 

Read More »

เปิดฤดูกาล เรียนรู้การทำนาจร้าาาา ” น้องดำ พี่เกี่ยว “

Read More »