รับประเมินโรงเรียนสภาต้นแบบ

     นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง ครูและตัวแทนสภานักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจาก สพป.สระแก้วเขต 1 เพื่อประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ในระดับเขตพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.ปรีเปรม  เค้าอ้น ศึกษานิเทศน์ นางสาวละออ  แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอลงกรณ์ จงรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ มาให้การแนะนำในการดำเนินการด้านต่างๆของสภานักเรียนเพื่อให้ได้เป็นโรงเรียนสภาต้นแบบ