ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม สสส.

     นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิงได้มอบหมายให้ ครูรัชพล ประทิน และครูสิบเอกฐากูร กองไชย ครูที่รับผิดชอบโครงขับเคลื่อนกิจกรรมของ สสส. เข้าร่วมประชุมที่ราชภัฏวลัยอลงกรณ์ สระแก้ว เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมและรับทราบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566