ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ น้อมนำพระบรมราโชบาย ร.10

    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการดวงเดือน สายทน รองชรินรัตน์ เดชสุภาและคณะครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง ร่วมต้อนรับ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดร.ปรีเปรม เค้าอ้น นายกิตติศักดิ์ พลเดช ศึกษานิเทศน์ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงราชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง