ติดตามการจัดการเรียนรู้ Active Lerning

      รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Lerning โดย นางละเอียด ทาวี และ นางสาวอัญชลี โครตตา ศึกษานิเทศน์ สพป.สก.1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566