ประชุมกรรมการสถานศึกษา

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2655 โรงเรียนบ้านพระเพลิงได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม โดยมีนายกิตติ ปักครึก ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเลขานุการ และมีหัวหน้างาน 4 งาน เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2566