เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการ

ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา  5  หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 1,2,3,12 และหมู่ที่ 14  

ระดับมัธยมศึกษาจาก 5 หมู่บ้านเพิ่มอีก 5 หมู่บ้านคือ  หมู่ที่  4,5,6,11 และ 16