ผลงานครู

ลำดับรายละเอียดรางวัลความภาคภูมิใจ และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหน่วยงานที่ให้รางวัลและให้ความช่วยเหลือวันที่รับรางวัล/เกียรติบัตรเอกสารอ้างอิง
1.ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
สพป.สระแก้ว เขต 1๙-๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕เกียรติบัตร
2.นายราเชนทร์ มีพงค์,นางอาตรีนา จันทร์เนย,นางกันหา ภูชมศรี ตำแหน่งครู ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20 ต.ค. 2565เกียรติบัตร
3.นายราเชนทร์ มีพงค์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่ศิษย์รัก” ประจำปี พ.ศ. 2566กระทรวงศึกษาธิการ16 ม.ค. 2566โล่/เกียรติบัตร
4.นายราเชนทร์ มีพงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มครูและคณาจารย์ ระดับจังหวัด ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565กระทรวงศึกษาธิการ16 ม.ค. 2566เกียรติบัตร
5.ครู ได้รับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2566สพป.สระแก้ว เขต 116 ม.ค. 2566เกียรติบัตร
6.ครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานสกสค.จังหวัดสระแก้ว5 ก.ค. 2566ประกาศ
7.ครูได้รับคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้ครูผู้สอน ระดับเหรียญทองสพป.สระแก้ว เขต 110 ก.ค. 2566ประกาศ
8.ครูเข้าร่วมการปรุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
สพป.สระแก้ว เขต 127 มี.ค. 2566เกียรติบัตร