ผลงานนักเรียน

ลำดับรายละเอียดรางวัลความภาคภูมิใจ และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหน่วยงานที่ให้รางวัลและให้ความช่วยเหลือวันที่รับรางวัล/เกียรติบัตรเอกสารอ้างอิง
1.เด็กหญิงอรปรียา ใหญ่ผักแว่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพระเพลิง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน25-27 ม.ค.66เกียรติบัตร
2.นางสาวจุฑาทิพย์ งามสง่า
นายศุภกิจ โพธิ์สุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพระเพลิง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน25-27 ม.ค.66ประกาศ
3.เด็กหญิงชุติมา กันทิสา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพระเพลิง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน25-27 ม.ค.66เกียรติบัตร
4.นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
(รุ่น Pre – Teenage)
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
อำเภอเขาฉกรรจ์6 ธ.ค. 2565เกียรติบัตร