ผลงานโรงเรียน

ลำดับรายละเอียดรางวัลความภาคภูมิใจ และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหน่วยงานที่ให้รางวัลและให้ความช่วยเหลือวันที่รับรางวัล/เกียรติบัตรเอกสารอ้างอิง
1.ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565กระทรวงศึกษาธิการ14 ก.ค. 2566ประกาศ
2.การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10
สู่การปฏิบัติ
สพป.สระแก้ว เขต 110 ก.ค. 2566ประกาศ
3.ได้รับรางวัล Best of the Best การปประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสพป.สระแก้ว เขต 118 ก.ย. 2565เกียรติบัตร
4.ได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา ตามนโยบายของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 2 ดาว
สพป.สระแก้ว เขต 124 ก.ค. 2565เกียรติบัตร
5.มีผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2565สพป.สระแก้ว เขต 111 ต.ค. 2565เกียรติบัตร
6.จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “ทักษะอาชีพ” ในงานสัมมนาทางวิชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”
“เด็กสระแก้วรักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
สพป.สระแก้ว เขต 123 ธ.ค. 2565เกียรติบัตร
7.จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาทางวิชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”
“เด็กสระแก้วรักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
สพป.สระแก้ว เขต 123 ธ.ค. 2565เกียรติบัตร
8.จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน และสถานศึกษาปลอดภัย” ในงานสัมมนาทางวิชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”
“เด็กสระแก้วรักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย”
สพป.สระแก้ว เขต 123 ธ.ค. 2565เกียรติบัตร
9.ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด To Be Number One Dancercise (รุ่น Pre-Teenage)อำเภอเขาฉกรรจ์25 พ.ย. 2565เกียรติบัตร
10.ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม การประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565สพป.สระแก้ว เขต 130 ก.ย. 2565เกียรติบัตร
11.โรงเรียนบ้านพระเพลิง มีผลการประเมิน ระดับ AA
คะแนนรวม 96.42 อันดับที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
สพป.สระแก้ว เขต 120 ต.ค. 2565โล่/ประกาศ
12.ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การนิเทศภายในโรงเรียน (ประเภทโรงเรียน)สพป.สระแก้ว เขต 115 ก.ย. 2565เกียรติบัตร
13.ได้รับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
สพฐ.19 ก.ค. 2566ประกาศ