ผลงานผู้บริหาร

ลำดับรายละเอียดรางวัลความภาคภูมิใจ และการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหน่วยงานที่ให้รางวัลและให้ความช่วยเหลือวันที่รับรางวัล/เกียรติบัตรเอกสารอ้างอิง
1.นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง ได้รับคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับเหรียญทอง
สพป.สระแก้ว เขต 110 ก.ค. 2566ประกาศ
2.นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
สกสค.จังหวัดสระแก้ว5 ก.ค. 2566ประกาศ
3.นางชรินรัตน์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง ได้รับคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเหรียญทอง
สพป.สระแก้ว เขต 118 ก.ย. 2565ประกาศ
4.นางชรินรัตน์ เดชสุภา 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิงได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
สกสค.จังหวัดสระแก้ว5 ก.ค. 2566ประกาศ
5.นางชรินรัตน์ เดชสุภา 
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) การนิเทศภายในโรงเรียน (ประเภทผู้บริหารโรงเรียน)
สพป.สระแก้ว เขต 115 ก.ย. 2565เกียรติบัตร
6.นางชรินรัตน์ เดชสุภา 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับคุณภาพ ดีมาก ในการนำเสอนผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
สพป.สระแก้ว เขต 130 ก.ย. 2565เกียรติบัตร