หัวหน้าฝ่ายงาน

นางกันหา ภูชมศรี

หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางชลดา แตงชัยภูมิ

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอาตรีนา จันทร์เนย

หัวงานบริหารการเงิน