ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

                    นตฺถิ ปญฺญา  สมา  อาภา   แสงสว่างอันใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี

                   นตฺถิ      หมายถึง      การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

                    ปัญญา   หมายถึง      การมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ประพฤติอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

                   สมา อาภา หมายถึง     แสงสว่างในการมุ่งให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ให้อภัย