ประวัติ

     โรงเรียนบ้านพระเพลิงเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2513 ซึ่งชุมชนร่วมกันบริจาคพื้นที่ให้โรงเรียน 27 ไร่ มีอาคารไม้ชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียน ขณะนั้นโรงเรียนบ้านพระเพลิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านพระเพลิง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จัดชั้นเรียนตั้งแต่ระดับ      ชั้น ป.1-ป.4 มีนักเรียน 48 คน มีครูทำการสอน 2 คน คือ นายประภัทร์ พนมเชื้อ เป็นครูใหญ่ และนายเถลิง กลมเหลา เป็นครูสายผู้สอนต่อมา นายประภัทร พนมเชื้อ ย้ายจากโรงเรียนบ้านพระเพลิง นายเถลิง กลมเหลา จึงได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน มีนางมณี มั่งคั่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง ต่อมาได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ต่อมา นายศักรินทร์ มะปรางอ่อน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนกระทั่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และปัจจุบันมีนางสาวดวงเดือน สายทน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง