ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านพระเพลิง

ตั้งอยู่เลขที่  241  หมู่ที่  12   ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว   

รหัสไปรษณีย์   27000  

โทรศัพท์  0-3754-1241   โทรสาร   0-3754-1241  

Website: www.banpraploeng.org

ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดวงเดือน  สายทน เบอร์โทรศัพท์ 099-1644463

รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชรินรัตน์ เดชสุภา      เบอร์โทรศัพท์ 081-1604783

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ระดับการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำขวัญของโรงเรียน

“ สามัคคี มีวินัย ใฝ่ดี รู้หน้าที่ ตรงต่อเวลา”

สามัคคี           หมายถึง   การร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนักเรียนกับครูชุมชน

มีวินัย            หมายถึง   มีระเบียบพฤติกรรมดี

ใฝ่ดี               หมายถึง   คิดแต่เรื่องดีๆทำแต่สิ่งดีๆ

รู้หน้าที่           หมายถึง   มีความรับผิดชอบ

ตรงต่อเวลา      หมายถึง   ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา

 

สีประจำโรงเรียน

เหลือง แดง

สีแดง     หมายถึง  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามัคคีความแข็งแกร่ง

สีเหลือง   หมายถึง  ความมีคุณธรรมใฝ่ดีมีวินัยความอดทน

 

อักษรย่อของโรงเรียน       พ..

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

เป็นรูปคบเพลิงล้อมรอบด้วยคำขวัญของโรงเรียนและชื่อโรงเรียน

เปลวเพลิง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา

 

ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน

     ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน  คือ ต้นชัยพฤกษ์  ซึ่งมีดอกเป็นสีเหลือง แดง เป็นสีประจำโรงเรียน จะออกดอกช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม ของทุกปี

 

                                         แผนผังโรงเรียน