Home / สายชั้นประถมศึกษา

สายชั้นประถมศึกษา

นางชุลีมา  ลีรส

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

ครูประจำชั้น ป.3/2


 

นางกัญญาภา  ขอดทอง

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.1/1

นายอำพล  กำไลเงิน

ตำแหน่งครู  พนักงานราชการ

ครูประจำชั้น ป. 1/2

นางสาวรจนา  คะเนนอก

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 2/1

นางสมส่วน  กำไลเงิน

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 2/2

นางสมหญิง  พันธ์ทูล

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 3/1

ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ประกอบมิตร

ตำแหน่งครู  ชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.4/2

นางกันหา  ภูชมศรี

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 4/1

นางสาวมัลลิกา  บุญจ้อย

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 4/2

นางสาวประภาพรรณ  ศรีเลา

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ป. 6/1

นายราเชนทร์  มีพงค์

ตำแหน่งครู

ครูประจำชั้น ป. 6/2

นางสาวจันทรมาศ  จิตรสม

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 5/1

นางเกษร  โพธิ์ศรี

ตำแหน่งครู  ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป. 6/2

นางสาวสุภาพร  สุคนธมัธ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป. 5/1