Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / พระเพลิงน่ารู้ / ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

  1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านพระเพลิง

ตั้งอยู่เลขที่  241  หมู่ที่  12   ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

รหัสไปรษณีย์   27000

โทรศัพท์  0-3754-1241

โทรสาร   0-3754-1241

Website :www.ppschool.org

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ระดับการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

เขตพื้นที่บริการ

ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา  5  หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 1,2,3,12 และหมู่ที่ 14

ระดับมัธยมศึกษาจาก 5 หมู่บ้านเพิ่มอีก 5 หมู่บ้านคือ  หมู่ที่  4,5,6,11 และ 16

ผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. นางมณี มั่งคั่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง

วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาพลศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 16  เมษายน พ.ศ. 2550

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  ที่ 126/2550  จนถึงปัจจุบัน

รวมระยะเวลาการบริหารงาน  9 ปี  1 เดือนนับจาก  วันที่ 16  เมษายน พ.ศ.2550

ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

  1. นายราชัน เทวัน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง

วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 5  มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  ที่ 166/2558  จนถึงปัจจุบัน

รวมระยะเวลาการบริหารงาน  – ปี  11 เดือน 9 วัน นับจาก  วันที่ 5  มิถุนายน พ.ศ.2558

ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ปรัชญาของโรงเรียน

 

นตถิปญญา  สมา  อาภา   แสงสว่างอันใด    เสมอด้วยปัญญาไม่มี

นตถิ     หมายถึง การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ปัญญา  หมายถึง การมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ประพฤติอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์รู้จักรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม

สมา  อาภา หมายถึง แสงสว่างในการมุ่งให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรู้แพ้รู้ชนะรู้ให้อภัย

 

คำขวัญของโรงเรียน

”  สามัคคี มีวินัย ใฝ่ดี รู้หน้าที่ ตรงต่อเวลา “

สามัคคี           หมายถึง การร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนักเรียนกับครูชุมชน

มีวินัย             หมายถึง  มีระเบียบพฤติกรรมดี

ใฝ่ดี               หมายถึง  คิดแต่เรื่องดีๆทำแต่สิ่งดีๆ

รู้หน้าที่           หมายถึง  มีความรับผิดชอบ

ตรงต่อเวลา       หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา

สีประจำโรงเรียน

เหลือง แดง

สีแดง             หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามัคคีความแข็งแกร่ง

สีเหลือง           หมายถึง ความมีคุณธรรมใฝ่ดีมีวินัยความอดทน

 

อักษรย่อของโรงเรียน พ..

พ.พ.

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

เป็นรูปคบเพลิง  ล้อมรอบด้วยคำขวัญของโรงเรียนและชื่อโรงเรียน

favipp

เปลวเพลิง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา

 

ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน  คือ ต้นชัยพฤกษ์  ซึ่งมีดอกเป็นสีเหลือง  แดงเป็นสีประจำโรงเรียน 

จะออกดอกช่วงเดือน เมษายน  ถึงเดือนกรกฎาคม  ของทุกปี

อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านพระเพลิง

” หนึ่งคน  หนึ่งอาชีพ “

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพระเพลิง  เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

😆

ข้อมูลบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  

 

หมายเหตุ

ชาย หญิง ต่ำกว่า  ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า

ป.ตรี

ผู้อำนวยการ 1 1
รองผู้อำนวยการ 1 1
ครูประจำการ 9 14 11 12
นักการ / ภารโรง 1 1
พนักงานราชการ 1 1
รวม 11 15 1 11 14
26

มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก…………..24…………..คน (…….100………..%)

 

จำนวนบุคลากรจำแนกตามวิชาเอก

1 ภาษาไทย 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 คณิตศาสตร์ 1
3 ชีววิทยา 2
4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1
5 สังคมศึกษา ฯ 1
5 ประถมศึกษา 6
6 วิทยากรคอมพิวเตอร์ 1
7 ดุริยางค์ศึกษา(ไทย)
8 พลศึกษา 2
9 ภาษาอังกฤษ 2
10 คหกรรม 1
11 ปฐมวัย 3
12 รัฐประศาสนศาสตร์ 2

ข้อมูลจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน

( ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2558 )

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ปีการศึกษา   2558

ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนครูตามเกณฑ์ จำนวนครูปัจจุบัน
ชาย หญิง
อนุบาล 1

อนุบาล 2

22

27

19

19

41

46

1

2

รวม 49 38 87 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

20

24

27

26

20

32

28

23

17

20

26

24

48

47

44

46

46

56

2

2

2

2

2

3

รวม 149 138 287 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

24

34

24

16

26

20

40

60

44

3

3

2

รวม 82 62 144 8
รวมทั้งสิ้น 280 238 518 24

 

About admin

Check Also

9 บุคคลตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9